JOMON world TOP
設問募集中  <BLACK HOLE 1>  <BLACK HOLE 2>星
◇Communication to JOMON times(縄文時代との通信)

Koko wa, genzai no kuni-tokubetsu-shiseki Ooyu-kanjouresseki no kounai ni aru Ooyu-stone-circle-kan no naka. ここは、現在の国特別史跡「大湯環状列石」の構内にある「大湯ストーンサークル館」の中。This is in the "Oyu Stone Circles Center" which exists within the enclosure of the present country special historic relics "Oyu Stone Circles."

A-kun wa, jikuu wo koeta JOMON-world ni sundeiru 1ka to tsuushin shiyou to shiteitu. A君は、時空を超えたJOMON Worldに住んでいる一家と通信しようとしている。A boy is going to communicate with the family who lives in JOMON World beyond space-time.

ikka(ika) wa 5nin, nakayoku kurashite irurashii. 一家は5人、仲良く暮らしているらしい。The number of the families is five. Seemingly, it is living on good terms.

A-kun wa ima, gakushuushitsu de jikuu-tsuushinki Doban-kun wo sousa shite iru. A君は今、学習室で時空通信機「どばんくん」を操作している。A boy is operating the space-time communication instrument "Doban-kun" now at the study room.
Pasokon wa, JOMON world e setsuzoku shiteiru. パソコンは、JOMON world(Webサイト)へ接続している。The personal computer is connected to JOMON world (website).

Jikuu-tsuushinki no tsukaikata. 時空通信機の使い方 How to use a space-time communication instrument.


GLN JOMON world

GLN Communication to JOMON times(縄文時代との通信)