Kiku of Shinjukugyoen
GREEN & LUCKY NET
 
 The story of Japan (extract)
[01] The Founding of the Nation
[02] Emperor Jinmu
[03] Imperial History [1]
[04] Imperial History [2]
[05] The Age of the Gods [1]
[06] The Age of the Gods [2]
[07] Great Prince
  Yamato Takeru no Mikoto
[08] Empress Jinguu
[09] Emperor Ohjin
[10] Emperor Keitai
 
[11] Prince Shoutoku [1]
[12] Prince Shoutoku [2]
[13] The Taika Reform
[14] Emperor Tenji
[15] The Fujiwara Capital
[16] The Nara Capital
[17] Record of Ancient Matters
  (Kojiki), Chronicles of
  Japan (Nihon Shoki), and
  Records of Climate
  (Fudoki)
[18・19] Collection of the Ten
  Thousand Leaves
  (Man'youshuu) [1][2]
[20] The Great Buddha
 
[21] Wake no Kiyomaro,
  the Loyal Subject
[22] Sakanoue no Tamuramaro,
  the Graet General
[23] The Buddhist Monks
  Saichou and Kuukai

 
[24] Hiragana Syllabary
[25] Katakana Syllabary
[26] Collection of Ancient and
  Modern Poems
  (Kokinshuu)
[27] The Tale of the Bamboo
  Cutter (Taketori
  Monogatari)
[28] The Tale of Genji
[29] Procedures of the Engi Era
  (Engi Shiki)
[30] Sugawara no Michizane,
  the Scholar-Statesman
[31] The Engi (901-923) and
  Tenryaku (947-957) Eras
[32] The Height of Fujiwara
  Prosperity
 
[33] Hachiman Tarou Yoshiie
[34] Emperor Go-Sanjou
[35] Rule by the Retired
  Emperor (Insei)
[36] The Hougen Rebellion [1]
[37] The Hougen Rebellion [2]
[38] The Heiji Rebellion
[39] The Height of Heike
  Prosperity
[40] Minamoto no Yorimasa
[41] The Fall of the Heike
[42・43] Minamoto no
  Yoshitsune[1][2]
[44] Minamoto no Yoritomo [1]
[45] Minamoto no Yoritomo [2]
[46] The Imperial Plan of the
 Joukyuu Era (1219-1222) [1]
 
 
[47] The Imperial Plan of the
 Joukyuu Era(1219-1222) [2]
[48] Houjou Tokimune
[49] Emperor Go-Daigo
[50] Kusunoki Masashige
[51] The Imperial Restoration of
 the Kenmu Era (1334-1338)
[52] Fifty-seven Years of the
  Yoshino Court [1]
[53・54・55] Fifty-seven Years of
  the Yoshino Court [2][3][4]
[56] The Muromachi Period
  (1392-1573)
 
[57] Oda Nobunaga
[58] Toyotomi Hideyoshi
[59] Tokugawa Ieyasu
[60] Tokugawa Iemitsu
[61] Yamaga Sokou
[62・63] Yamazaki Ansai [1][2]
[64] Motoori Norinaga
[65] Mito Mitsukuni
[66] Ii Naosuke
[67] Hashimoto Keigaku
[68] Yoshida Shouin
[69] Emperor Koumei
[70] The Meiji Restoration
[71] Saigou Takamori
[72] Emperor Meiji
[73] Two Great Campains
[74] The Greater East Asisn
  War
 
 Back

ごんべ007の雑学村