※ 本部へ


korano kaj islama mondo

ARABA MONDO  PROKSIMA MEZORIENTO ( 中近東 )

Antau^ pli ol dek jaroj mi vizitis Kuvajtion por mia laboro.
Mi laboris dum tri monatoj en konstruejo de varmoenergia centralo.
Tiam mi eksciis Araban mondon.

Tiam mi ek-interesig^is ialaman mondon.

Por scii araban mondon mi vojag^is arabajn landojn kaj iom lernis islaman religion
kaj arabaj literoj.
Hodiau^ mi rakontos al vi surfacon(supraj^o) de islama mondo.

En la pasintaj jaroj la grekoj kaj romanoj nomis arabion 3 arabioj,
Arabio de felicxo.(アラビアフェリクス. )
Arabio de roko( アラビアペトライア. ),
Arabio de dezerto( アラビアデセルタ),

アラビア 
@幸福のアラビア ............:アラビア半島
A岩のアラビア ...................:ヨルダンペトラ
B砂漠のアラビア ..............:シリアパルミラ


幸福のアラビアARABA DUONINSULO
Arabio de felicxo.:
arabia duoninsula regiono kaj c^e la maro oni nomas Jaman(Iemen) ,
Jaman signifas felic^on en araba lingvo.
Pro tio oni nomas tiel, iu diris.
Kaj Jaman produktis alt-valoraj olibanojn(乳香) kiu estas unu el la
plej bonaj aromaj^oj(香料 ).


岩のアラビア JORDANIO
Arabio de roko :
Regiono inter Sinai duoninsulo kaj Jordano.
La plej prospera urbo estis PETRA.

De la 2-a jarcento antau Kristo g^is la 2-a jarcento post Kristo Petra estis
c^ef-urbo de NABATEA reg^lando.
NABATEANOJ estis unu el la arabaj nacioj kaj faris grandan urbon en la rokmonteto.
Kaj g^i estis karavana urbo de olibana( 乳香 ) vojo de Arabio de felic^o.


De c^efa urbo Amano per autobuso ni bezonis c^irkau kvin horojn, la fama granda ruino estas.
La enirejo estas granda valo kiu nomig^as valo de Moseo. (la dek leg^oj de Moseo.)
Nabateano gravuris el roko reg^a-palacon, tombejon, log^ejon kaj sanktejon
(sinden ファラオの宝殿)
Estas tre vasta kaj admirinda ruino de antikva mondo.
C^i tiu ruino estis sceno de kino de " regendo de diabla mondo" reg^isoro estis
.


砂漠のアラビア SIRIO
Arabio de dezerto:
Regiono inter Mesopotamio kaj Sirio,
Siria dezerta La plej prospera urbo estis PARMIRA.

PARMIRA estis karavana-urbo (隊商都市) de silkavojo.
De la 3-a jarcento antau Kristo g^is la 3-a jarcento post Kristo dum 600 jaroj
vigle prosperis.
En la plej prosperan periodon, Reg^ino Zenovia kontraustaris al Romanio.
Pro tio PARMIRA estis detruita de Romanio.

C^efa urbo estas Damasko.
De Damasko mi prenis autobuson kaj bezonis c^irkau kvin horojn.
La auto veturis tra la dezerto longan tempon, subite aperis oazo(oasis)
tie estas antikva urbo PARMIRA.

Tio estas oaza urbo kaj situas 230 km-jn for de la Damasko.
La ruino estas tre vasta kaj granda. Kaj en la centro trovig^as alta kastela monteto.
Kaj estas palaco,muzikejo,log^ejo,granda strato kun rok-kolonoj,preg^ejo.
C^irkau la urbo estas arbaro de daktilarbo(ナツメヤシ) .


Post c^i tiuj landoj forpasis, la garanda homo aperis.
C^efa persono de islamo MAHOMETO

MAHOMETO
Mahometo naskig^is en la jaro 570-a post Kristo.
Naskig^loko estas tre fama urbo Mekko(mekka) en Araba duoninsulo.

Kiam Mahometo estis 40jara ,tiam li ricevis Revelacion (啓示) de Dio en la jaro 610-a.
Do poste li aktive agis kiel apostolo de Dio.
Li propagandis religion de Islamo.
Pro tio li multe batalis kontrau^ ali-religianoj.

KORANO
Post morto de Mahometo la discxiploj kompilis doktrinojn de Mahometo.
G^i nomig^as Korano.

Korano konsistas el 114 c^apitroj. Kaj mondfamaj doktrinoj estas jene.


PORKO
〔2〕2-145,173
Cxapitro 2 rekte diras ke islamanoj ne mang^u porkon.
「Vere li malpermesis al vi c^iam mortintaj^on kaj sangon kaj viandon porkon. 」

Kaj kiel vi scias en la severaj islamaj landoj oni estas malpermesita drinki alkohalaj^on.
Tamen ni japanaj kolegoj kiuj laboras en Kuvajtio elkore volis drinki alkohalaj^on.
Do nia grupo kunportis alkohoraj^ojn por donaco.
C^e la kontrolejo de flughaveno la doganisto severe kontrolis nin
kaj la alkohora^xoj estis konfiskitaj.


ALKOHORAJ^O 
〔6〕6-43,219
En la c^apitro 6 montras malpermeson de drinki alkoharaj^on.
Tamen lau^ la doktrino mi ne komprenas malpermeson de drinkado.
Malgrau^ ke porko estas klare malpermesita mang^o, tamen pri alkohoraj^o ne rekte.

「 Ho, kredantoj! Ne alproksimig^u al la preg^o, se vi estas ebriaj,
detenu vin , g^is vi komprenos, kion vi parolos,
・・[ ne vojag^o - g^is vi estos purig^intaj.]

Plue alia doktrino diras ke
Se bonaj kredantoj irus alian mondon paradizo, ili povus drinki alkohoraj^on.
La doktrino cxapitro 52 diras jene,
「kun krateroj( 酒を水で割るに用いる大杯),kalikoj(金属製の台付きカップ)
kaj pokaloj(口広足付さかずき) da fres^a trikaj^o(alkohoraj^o) kiu kauzas nek kapdolorojn
nek ebriecon. 」

Do malpermeso de drinki alkoharaj^on ofte estas diskutita de scienculoj.
En Jordanio ni povis drinki kaj aliaj istamaj landoj.


POLIGAMIO 〔3〕
En la c^apitro 3 montras poligamion(一夫多妻制).
Viro povas edzig^i al 3 au^ 4 virinoj.

Tamen c^i tiu regulo estas ne nur por viro, tiutempe multaj islamanoj batalis kontrau^
alireligianoj kaj mortis , do vidvinoj multig^is.
Por helpi vidvinoj viro povas edzig^i al pluraj virinoj.
「se vi timas, ke vi kapablos agi juste kontrau^ la orfoj, tiam edzig^u al virinoj,
kiuj plac^as al vi, du au tri au kvar , , .

Tamen se islamano havos plurajn edzinojn, oni devos ami juste.
Estas tre peza laboro, do ankau^ doktriono plue diras,

「; se vi tamen timas, ke vi ne kapablos ami juste, tiam nur au^ nur tiun,
kiun posedas via mano dekstera 」 ( sklavo ) ,, .

Tamen Mahometo havis dek-tri virinojn. Kiam li estis 25jara,
li unufoje edzig^is kun 40jara vidvino.
Sed Post 10jara s^i forpasis.
De kiam Mahometo estis 52 jara, li edzig^is kun dek-du virinoj
Kaj Mohometo mortis kiam li estis 62 jara.
Do nur dum 10 jaroj li edzig^is kun dek-du virinoj.
Preskau^ c^iuj estis vidvinoj.

1. ハディージャ..............40歳 第一婦人 マホメット25 歳の時、 結婚後10年で死去 620年
2. サウダ........................寡婦  620年婚約
3. ア-イシャ...................9歳 623年結婚 53 歳の時 一番愛した婦人 最後に看取られてマホメット死去
4. ハフサ........................寡婦  20 歳 625年結婚
5. ザイナブ....................寡婦 結婚後8カ月で死去
6. ヒンド..........................寡婦 美しくて気位の高い婦人626 年結婚 アーイシャ嫉妬
7. ザイナブ....................従兄妹 ( kuzino )
8. ラムラ.........................ウマイヤ家の長アブースフヤーン の娘 35 歳 628 年結婚
9. マイムーナ...............叔父 アッパースの義妹(bofratino) 26歳の美女 629 年結婚
10. ジュワリーヤ..........アル・ムスタク族の女捕虜 ( sklavino )
11. ライハーナ..............寡婦 ナディール族( 教徒 ) に滅ぼされ、寡婦になった     
       ※異教徒の為、女奴隷の身分のままで正妻ではない
12. サフィーヤ..............17歳の美少女 キナーナ族( ユダヤ教徒 ) マホメットに滅ぼされ、寡婦になった
13. マリーヤ.................金髪の女奴隷コブト派のクリスチャン イブラーヒーという男児生む 
       ※異教徒の為、女奴隷の身分のままで正妻ではない

     世界の歴史 河出書房新社 「イスラムの世界」前嶋信次著


コーランには、 アイーシヤが嫉妬している事が書かれている。

C^apitro 66 diras ke 3-a edzino Aaisja jaluzis al 13-a Maria.

Ja proverbo diras " Heroo s^atas kolorojn (amaferojn). "EN JAPANIO
Post 4 jaroj de naskig^o de Mahometo
en la jaro 574-a La Princo S^otoku naskig^is en japanio.
Samtempe ili vivis.
En la jaro 604-a, kiam la Princo estis 30jara ,
li decidis la konstitucion de deksep-artikolo. ( 17条の憲法)
En la jaro 607-a, kiam la Prico estis 33jara ,
li konstruis La templon Hoorjug^i..
Kaj samtempe li en japanio disvastigis budaismon
kaj sendis ambasadoron ( 小野妹子 ) al malnova cinio .

S^otoku forpasis kiam li estis 48jara.
Kaj Mohometo mortis kiam li estis 62 jara.


EKSEDZIG^O〔6〕
Kontrau^e korano diris pri eskedzig^o.
Virinoj ne povas reedzinig^i g^is post 3 menstruoj de eksedzig^o .
C^i tiu regulo vivas g^is nunatempo.
Principo neniam s^ang^as.

1. ISLAMANOJ POVAS HAVI PLURAJN EDXZINOJN. (POLIGAMIO)
3. ISLAMANOJ NE DEVAS MANG^I PORKON.
2. ISLAMANOJ NE DEVAS DRINKI ALKOHORAJ^ON.
4. ISLAMANOJ DEVAS FARI FASTON.
5. SUPERREGADO DE VIROJ.
6. ISLAMANOJ NE DEVAS FARI ADULTON.


PUBLIKULINO
S^ajnas al mi, malgrau^ ke doktrino estas tre severa,
Sed islama lando, viro povis g^ui kun publikulino.
C^ar en la paragrafetoj supozeblaj frazoj trovig^as.

C^apitro 4 kaj paragrafeto 24
「Vi donu monojn al virino kiu plezurigas vin.」

Kaj mi legis historian libron ke en malnova ruino Parmiro en Sirio,
estis unu el la sistemoj de imposto por Publikulino .
Oni diras ke unu el la plej malnovaj laboroj estas publikulino.


KAMPO 〔2〕 2-223
「Viaj edzinoj estas por vi kampo, do alproksimig^u al via kampo, kiam vi deziras,
・・・・ ・・・ sed antau^e bonfaru por la utilo de viaj animoj kaj respektegu
Allahon kaj sciu, ke vi renkontos lin. 」

.

SABLO
En araba mondo estas pura ne nur akvo sed la sablo.
「 43 Se vi estas malsanaj au^ en vojag^o au^ iu el vi venas de la necesejo
au^ vi j^us unuig^is kun viaj virinoj kaj vi ne trovas akvon, tiam  
prenu puran sablon, frotu per g^i vian vizag^on kaj viajn manojn. 」

 

FASTO断食)〔2〕
Islama fasto nomig^as ramadano.
Dum unu monato islamanoj fastas. 
Dum tage ili ne mang^as kaj trinkas.
Oni diras ke severaj kredantoj dum tage ec^ salibon ne englutas kaj ankau^ fumi.
Tamen de vespero g^is mateno oni permesas mang^i kaj trinki.

Do dum fasto eksterlandanoj kiuj laboras en la islamalando kas^ite mang^as
kaj drikas en la izolita c^ambro.

... la 187-a paragrafeto de la 2-a c^apitro diras ke .
「Sekskunig^u kun via edzino estas permesata en la nokto dum fasto.
Ili estas viaj vestaj^oj kaj vi estas ankau^ s^iaj vestaj^oj. 
Vi povas sekskunig^u kun via edzino kaj vi povas trinki kaj mang^i.
Baldau^ kiam en la tagig^o vi povas distingi blanka-fadenon
de rug^a-fadeno, de tiam vi devas fasti g^is vespero. 」

Oni diras ke dum fasto islamanoj estu pure kaj senpeke (宗教上の罪)
sed oni povas sekskuniig^i ec^ dum fasto.ADULTO 〔4〕4-24 

Se islamanoj faris adulton nur virinoj estas riproc^ata.
「Malpermesitaj ankau estas al vi virinoj, kiuj havas alian edzon,
krom tiuj kiujn posedas via mano dekstra. 」
* [posedas via mano dekstra] signifas virinan sklavon.

REZULTO
Kaj severa rezulto atendas adultulinon.
「Se iu el viaj virinoj plenumos hontindaj^ojn, estu vokitaj kvar atestantoj el vi
; se c^i tiuj atestos, tiam vi fermu la kulpulinon en la domo, g^is s^in atingos
la morto au Allah estigos rimedon por s^i.」

, . , , ,.

VIRA SUPERREGADO 男性優位 ) 
〔4〕 Lau^ via scio la korano diras ke viro estas pli supra ol virino.

「La viroj superas ol la virinoj, c^ar Allah jug^is superecon au^ malsuperecon inter ili,
kaj c^ar la viroj disdonas por la virinoj el siaj propraj^oj (mono). 」 ,
Por virinoj tute ne bone islama riligio estas.
Kaj plue la virinoj devas kas^i siajn vizaj^ojn kaj siajn korpojn de la viroj.


Kaj c^apitro 24 diris ke 「kaj diru al la kredantinoj, ke ili mallevu sian rigardon,
kaj gardu sian c^astecon,
kaj ke ili ne montru siajn c^armojn, kaj ili kovru per siaj vestaj^oj la bruston.」

Kaj ankau^ vidi pornografaj^on.
Ec^ japana semajna gazeto kiu montras foton de nudavirino ne povas kunporti eniri.
Kasi^te mi portis pakaj^on de pornografiojn , kiun mi ac^etis en Hongkonga flughaveno.
Ankau^ la doganisto konfiskis g^in.
Tamen mi ne malfermis c^i tiun pakaj^on kaj tute ne vidis ,
do elkore mi perdis mian esperon.

日本語でしつこく

イスラムの世界について知らない人でも, あの断食の事は良く御存知の事でしょう。 
 この断食の定めは, 第2章第184 節に規定されています。         

断 食  
人々のための導きとして,導きに明らかなみしるしとして,かつまたフルカーとしてコーランが下されたのは,
ラマダーンの月である。 この月に在宅する者は,断食しなければならない。
病気のものまたは旅行中の者は,別の数日間に行うべきである。 
神はお前たちに,安易なことを求めたもう。難儀なことを求めたもうのではない。
おまえたちが,定められた日数を務めあげ,自分たちを導きたもうた神を賛美しさえすればよい。
いずれ,おまえたちは感謝することになろう。


イスラム暦のこの一ヵ月はラマダーン月として,イスラム世界は断食に入ります。 
この月は水を飲む事も許されず,厳しい人は唾すら飲みこまないそうです。
でもでも,この断食は夜明けから日没までで,夜は飲食が許されています。
夜になるのを待ち兼ねて,日が暮れると同時に食事が始まるようです。
イスラム国で働く外国人は,断食する必要はありませんが,この間は昼間の飲食は
こっそり隠れて遠慮しながら取るとのことで,プラント建設作業は大幅な能率ダウンで,
現場監理は非常に大変だと私の同僚が言っておりました。
タバコも人前では吸えないほど苦労してるので,
さぞかしこの間回教徒は厳しい禁欲の生活をしていると思いますか? 

だけど・・・・・・!! *続 き*               

187節 
断食の夜に妻と交わることは許されている。
彼女たちはおまえたちの着物,お前たちは彼女の着物である。 
神はお前たちが自分の心を欺いているのを知りたまい,思いなおしておまえたちを赦したもうたのである。

それゆえ今は,彼女達と交わり,神がお前たちのために定めたもうたものを求め,飲み食いしても良い。
やがて夜明けになって白糸と黒糸が見分けられるようになれば,また 夜まで断食を守り通うせ。
礼拝堂に参ろうしている間は,彼女たちと交わってはならない。
これは神のおきてであるから,ちかずいてはならない。
このように,神は人々にみしるしを明らかにしたもう。
おそらく彼らは神を畏れること であろう。


マホメットが最初にメッカで神の啓示を受けたのは,齢まさに四十歳の頃と言われています。   
このマホメットが生まれたのが西暦570年ですが,なんとこの4年後に我が日本では
聖徳太子が誕生しているんです。
ほぼ同時期に活躍したわけですが,聖徳太子のほうがはやく没しています。

寿命を比較すると
マホ 632年− 570年=62歳 
太子 622年− 574年=48歳

我が聖徳太子はお利口というイメージがありますが,かのマホメットはイスラム軍を率いて
戦闘略奪で勢力を伸ばすような,荒々しいとも思われる性格がうかがわれる。 
そして奥さんも複数いたし,また愛人(女奴隷)までいたということで相当体力があったんでしょうネ。 
長生きするわけですな。
この話もコーランにでています。

         
姦 淫 

戒律の厳しいサウジアラビアでは,姦淫の罪で二人とも公開死刑になったとのはなしをきいたことがあります。 
今はやりの不倫なんかとてもできませんね。                    

15 Se iu el vi aj virinoj plenumos hontindajoin, estu vokitaj kvar atestantoj  
el vi ; se ci tiuj atestos, tiam vi fermu la kulpulinon en la domo, gis  
sin atingos la morto a Allah estigos rimedon por si. 
16 Se du viroj el vi plenumos tian agon, tiam punu ilin amba ; se ili tamen  
pentos kaj plibonigos, tiam pardoni al ili; vere Allah estas kompatema,  
pardonema.


 コ − ラ ン 
15 おまえたちの妻で姦淫を犯した者にたいしては,まず四人の証人を呼べ。  
  もし彼らが証言したならば,死が彼女たちを連れ去るか,あるいは神が彼女たち  
  に救いの道を設けたもうまで,家に監禁せよ。 

16 お前達のうちで,二人してこれを犯した者は,二人ともせっかんせよ。  
  しかし,彼らが悔い改めて行いを改めたならば,そのまま捨ておけ。  
  まことに神は寛大にして慈悲ぶかくあらせられる。


先日の新聞にイランでは, 女性に対し, チャドルで顔を隠しイスラムの教義を守るよう規制が
強化されている, と書かれていました。
我々からみれば前近代的と思われるあの真っ黒なベール, 身体全体を隠し神秘的な
雰囲気を醸し出していますが,
これはコーラン第24章31節からの教えと言われています。      

第24章31節 

女子の信者にはこう言え, 「目を伏せて隠し所を守り, 露出している 部分のほかは,
わが身の飾りとなる所をあらわしてはならない。
顔おおいを胸もとまで垂らせ。
自分の夫, 親, 夫の親, 自分の子, 夫の子, 自分の兄弟, 兄弟の子, 姉妹の子, 身内の女,

或いは自分の右手が所有するもの, 或いは欲望を持たない男の従者, あるいは女の隠し所 
について知識のない幼児,
以上の者を除いて, わが身の飾りと成る所 を現してはならない。
足を踏み鳴らして, 隠している飾りを知られてはならない。」信者たちよ, 一同悔い改めて神に帰れ。
かならずやお まえたちは栄えるであろう。

*自分の右手が所有するものとは,女奴隷のことです。
*足を踏み鳴らしてとありますが,これは男の注意をひくために,足を踏みならすことです。中近東シリアの首都ダマスカスから北東230km,シリア砂漠のはずれにパルミラという,
いわゆるシルクロードにあたるオアシス都市があります。
ここが繁栄したのは西暦2〜300年頃といわれ,隊商都市として東西交易ルートの重要な中継地でした。

ここは一面砂漠のなか延々とバスに4時間,突然砂漠の中にオアシスがが出現し,とても感激したものです。
当時の資料によると,この都市での物品の取引に隊商税をかけたとあり,さらに泉の使用料や,
果ては売春婦に対する課税額までが法律で定められていたそうです。 
最古の職業が,こんな所にも出てくるのでビックリしたもんですが,
コーランの第4章第22〜24節で当時習慣となっていた近親婚の禁止の定めがあります。  

近親婚の定め 

過ぎたことは別として,自分の父が結婚した女を妻にしてはならない。
これこそ恥ずべき,憎むべきこと,じつに悪い習わしである。 
おまえたちが禁じら れているのは,自分の母,娘,姉妹,父方および母方のおば,兄弟の娘,姉妹 
の娘,乳母,父きょうだい,妻の母,おまえたちが交わった女の連れ子で自分が後見している養女。
・・・中略
(しかし,随分いろいろな組み合わせがありますね)・・・

また,夫のある自由人の女も禁じられている。
ただし,おまえたちの右手が所有するものは別である。
これがおまえたちに対する神の定めである。
それ以外のことで,姦淫を犯すのでなく,正常な夫婦として,自分の財産の範囲で妻を求めることは許されている。

おまえたちが快楽を得た女には,所定の金を与えよ。
定められたものを越えて,おまえたちが合意の上で与えるものについてはさしつかえない。
まことに神は全知にして聡明なお方であるとあります。

下線のくだりに,やはり同様の職業があったことが推察されませんか?


コーラン第66章「禁止の章」にマホメットの私的な事が書かれています。     

66章第1節、第3節 
1.おお、予言者よ、神が汝のためにお許しになったものを、なぜ禁止して妻の好感を求めようとするのか。  
 神はよく赦したもうお方、慈悲あつきお方である。 

3.予言者は、ある事件を秘密にしておくようにと、彼の妻の一人に言った。 
 しかし、彼女がそれをしゃっべってしまったとき、神は、そのことを予言者に教えたもうた。  
 そこで予言者は、み教えの一部を彼女に教え、一部をふせておいた。 
 予言者が彼女に話しているとき、彼女は「このことをあなたさまに教えになったのは、どなたですか」と尋ねた。  
 彼は言った、「よく知りたもうお方、よく通暁したもうお方が、私に教えたもうたのだ。」


第1節は、マホメットは、エジプトの女奴隷マリアを愛していたが、妻のハフサにとがめられ、
マリアとの情交を禁断すると誓ったことを言ってます。 
又、第3節は、マホメットは、自分がマリアとの禁断の誓いを妻ハフサにしたことを、
他の妻たちには内緒にしておくようハフサに頼んでいたが、

彼女はそのことを、同じ妻の一人であるアイーシャに話してしまった。
それを神がマホメットに教えて下さった、と言う意味だそうです。
さて、わずかこの2節だけで「ハフサ」「アイーシャ」その他の妻の存在が窺われます。 

実は マホメットはな、な、なーんと13人と結婚したのです。
NO.1 ハディージャ・・富裕な寡婦 マホメット25歳
NO.2 サウダ・・・イスラム信徒で寡婦     622年?
NO.3 アイーシャ・・・なんと9歳の時に初老のおじさんと。 622年
NO.4 ハフサ・・・信徒オマルの娘、寡婦 20歳 625年
NO.5 ザイナブ・・NO.4と結婚1年後に 寡婦    626年
NO.6 ヒンド・・・メッカのクライシュ族マハズーム家の出 寡婦 626年
NO.7 ザイナブ・・従兄妹で、自分の養子の元妻 627年
NO.8 ラムラ・・・ウマイヤ家の長の娘(政略結婚) 628年
NO.9 マイムーナ・・自分の叔父の義妹(政略結婚) 629年
NO.10 ジュワイリーヤ・・遊牧民族の捕虜
NO.11 サフィーヤ・・17歳の美少女 イスラム教に改宗異教徒の為奴隷妻 
NO.12 ライハーナ・・ユダヤ教徒ナディール族 寡婦異教徒の為奴隷妻 
NO.13 マリーア・・・コブト派のクリスチャン 

マホメットが生まれたのが570年だから、50歳過ぎてから632年に没するまでの
12年間に12人の妻をめとったわけですNE。
凄い!!


     
遺産相続              

おまえたちの子女について、神はこう命じたもう。
男の子は女の子二人の取り分に等しいものをとる。 
もし女の子が二人以上いるならば、彼女達は残されたものの三分の二をとる。 
しかし女が一人だけならば、半分が彼女のものになる。

故人に子どもがある場合は、その両親はめいめい残されたものの六分の一をとる。
もしその者に子供がおらず、その両親が相続するならば、三分の一が母親のものになる。
もしその者に兄弟がいるならば、遺贈の分と借財を差し引いたうえ、六分の一が母親のものになる。             
コーランには、離婚についてや遺産の相続についても事細かに規定してあります。

ところで、この遺産相続について最近手にした新エスペラント講座第2巻に面白い読み物が掲載されていました。 
〔知っている人は多いと思いますが!〕

『あるアラビア人に3人の息子がいた。 
彼はこう遺言していた。
「一番年上には 私のラクダのうち半分を、二番目には3分の一を、一番年下には9分の一を遺贈する。」 
ところが、残されたラクダは17頭であった。 
・・・どうにも割り切れない・・・  

そこへ賢い回教僧がラクダに乗って現れた。 
この困難な命題を聞き、自分のラクダを彼らに与える事で見事に解決した。 

即ち17+1=18頭、これで遺言どうり割り切れる! 
一番上は2分の一の9頭、二番目は3分の一の6頭、一番下は9分の一の2頭を貰った。 
息子達は喜んだ。 
ところがなんと回教僧は、また乗ってきたラクダに乗って行ってしまったのだ。 

でも3人の息子達のラクダの数は9頭+6頭+2頭=17頭        
 ・・・アレ,レ,レ ???? 』おまけ


カレーズ(地下水道 subtera akvokonduKo)

灌漑 irigacio
全長 数キロ〜2,30キロ人力による掘削 元井戸 をほり 
縦穴 は10m以上になる。
木製の巻揚機   
皮袋 ladsako をつるして竪穴のなかの土 tero をあげる。      
あとはツルハシ piocxo とシャベル sxoveliloしか使わない。

縦穴は直径 diametro 1m、10〜30m間隔 interspaco にある。
イランにもっとも早く発達 disvolvigxi した。
イランではカナートとアラブ語でよんでいる。
イランについで、アフガニスタンのも分布している。
中央アジアのフェルガーナ盆地 
タリム盆地、さらにトルファン盆地 baseno
イラン式のカレーズの歴史は、16世紀ごろまでしかさかのぼれない。
しかし、もっと古くからの技術であろう。
すでに四,五世紀ころにはカレーズ灌漑があったと想定される。

北アフリカ アルジェリア サハラ砂漠では、フォガラという。
オアシスへ水を導く。  
横穴 horizotala truego

Subtera tunelo en dezerto

Estas tunelo en dezerto kiu kondukas akvon al oazo.
Gxi estas irigacioa sistemo de subtera akvokonduko. Kompreneble dezerto tute ne havas akvajxon.
Tamen oaza areo trovigxas akvo.
En oazo abunda akvo elfluas kaj multaj homoj vivas per la akvo.
Fakte tiu cxi akvo elfluas el montaro kaj trafluas tra la tunelo kiu estas subtere de dezerto.


Kiam mi vojagxis al cxinio urbo torfan kiu situas en takramakan dezerto kaj oaza urbo.
Tiu cxi urbo havas mulatajn subterajn akvokondukojn, 1,158 kondukojn, kaj totala longeco estas tri mil kilometroj.
Tiu cxi sistemo estas je surprigxita afero.
Cxar longeco de tunelo estas de kelk kilometroj al tri de kilometroj.
Do pratempe estis tre preciza tekniko de mezurado.
Gxia nomo estas karezu. Mi tre interesigxis tiu cxi sitemon.

Oni diras ke naskigxliko de tiu cxi sistemo estas Irano.
En la Irano oni nomas gxin Kanato kiu estas araba lingvo.
Kaj ankau en Afriko trovigxas sama irigacio.
Gxi nomigxas Fogara. Gxi estas en Sahara dezerto.

Tiu cxi sistemo estis farita jene.
Per mano oni fosas sxakto(vertikala truo) kiu estas pli ol dek metroj profunde.
La diametro estas unu metro. Interspaco inter vertikalaj truoj estas de dek al tridek metroj.
Multaj fosajxoj necesas. Kaj oni faras horizontalan tunelon en profundo de vertikala truo.
Oni faras gxin uzante nur sxovelilon kaj piocxon.
Tiu cxi sistemo havas du mil jaran historion.
※本部へ