※本部へ


C^asadoC^ A S A D O E N J A P A N I O 

LICENCO 
En japnio oni povas c^asi en limigita teritorio.  
Tamen se oni volas fari c^asadon , oni bezonas licencon de c^asado.   
Oni devas ricevi statan ekzamenon.       
Do du licencoj estas, por pafilo kaj por c^asado.        
Oni estas reguligita pro la leg^o de pafilo kaj glavo( 銃刀法).    
Kaj la registaro klasifikis c^aspermesitaj bestoj kaj birdoj malpermesitaj.          
Mi parolos pri mia sperto de bestc^asado.            

KLUBO
Antau^ kelkaj jaroj mi apartenis al la klubo de c^asado de granda-besto.            
La celo de Nia klubo estis c^asi cervon kaj sobag^an porkon.

Iu tago antau^ kelkaj jaroj ni iris al Tanzawa en gubernio kanagawa.    
Unue klubo alig^is al la administro en la lokaoficejo Kaj pagis kotizon.               
Dum tutan tagon la klubo havis rajton okupi teritoriamonton kiel c^asejo.

La klubo dungis profesiajn c^asistojn kiuj vivas apud la teritorio.
Ili kutime vivtenas per agrikulturo.         
Ili kuniris c^asfundojn kaj staris c^e la kapo.    

Ni organizis grupon kun c^irkau pli ol dek kvin menbroj,
Nombris ni la membrojn kiel unupafilo"hon"ne unuhomo"nin".             
kaj ni aparte disig^is kun distanco (interspaco) de c^irkau 100 metroj 
kaj atendadis kaptaj^on portante pafilon .

PAFILO

Pafilo estas g^enerale kuglet-pafilo.         
La kuglo enhavas unu au tri plumba-eroj. 
C^ar besto estas granda ol la birdoj,do kuglo necesas grandan energion.               
La profesiaj c^asistoj vigle kuris tutan monton por forpeli c^asaj^on.

RADIO APARATO
Por komuniki ni uzis malgrandan radioaparaton kaj inters^ang^is nuna-situacion.

APERO DE CERVO
Mi vane atendadis beston longan tempon en la malvasta valo.
Estis malvarma kaj restis neg^o,
mi tremis pro malvarmo.   
Subite la cervo aperis for de c^irkau 40 metrojn de mia atend-loko.

Mi celis g^in kaj pafis kaj kugolo trafis la cervon.            
Mi sukcesis kapti la cervon , en tia loko c^e la rivero mi kaj mia kamarado              
tuj fendis ventron de la besto per granda tranc^ilo kaj elprenis internaj^ojn.

C^ar internaj^oj kaj sangoj malbongustigas la viandon. 
Portante kaptag^on ni malsupreniris al la piedo de la monto.            
Tie ni senfeligis la kaptaj^on, kaj ni disigis viandojn kaj ostojn.
Anaku^ la kapon kaj korpon ni disigis .

Sekve ni disdonis la viandojn egale al la tutajn menbrojn.               
La viando de cervo estis mang^ita krude same kiel kruda fis^o kun sau^co kaj vasabio.
Estas tre bongusta same kiel kruda-tinuso.          

Tio estas japane SIKASASI. 

BESTREMBURAJ^O

Por fari bestoremburajon la kapo de cervo estis portita al tokio.           
Mi pagis 120mil jenojn fari bestoremburajn de cervo senpermese de mia edzino.             
Kiam mia edzino sciis c^tiun multekostan-pagon , tiam s^i tre koleris min pro mia egoismo.   
Post unu jaro mi ne povis kunporti kun la bestoremburaj^o mian hejmon.           
Nun mi havas best-remburaj^ojn de cervo , fazano kaj mustelo,

KRITIKO  
Miaj familianoj akcentis min , ke c^asado estas malbona kaj kruela, besto estas kompatinda.
Ili severe kritikis min.     
De tiam miaj familianoj malamis min kiu estas c^asisto.
Pro la multaj c^i tiuj malbonaj^oj mi ne povas dau^ri c^asadon,      
Do mi nun ripozis mian c^asadon.               
Ankau^ mi opiniis same kiel normala homo ke mortigo de vivaj^o estas malbona,
kompatinda kaj kruela afero.   
Tamen c^asado estas unu el la instinktoj de homoj mi sentis.                 
Kiam oni spertos fari c^asadon , tiam nepre sentos grandan ekscitig^on kaj konkrecon.

MAPO 
     
Mapo estas por c^asado, kiun estis eldonita de gubernio.
Kompetenta oficejo estas la miniesterio pri Agrikulturo, Arbarkulturo kaj Akvindustrio(農林水産省 ) .

En la mapo kvar regionoj estas,  
1. c^as-permesita regiono
 kaj plue en la permesita regiono,
 oni estas malpermesita pafi en la publika strato,parko, temploj, tombejo.
2. c^as-malpermesita regiono
3. c^as-ripoz-regiono
4. pafil-malpermesita regiono. (povas uzi kaptilo)
5. zoologia rezervejo

PERIODO   
Oni povas c^asi dum nur tri monatoj en la jaro.              
Periodo de c^asado estas limigita ,de la 15-a de novembro g^is la 15-a de februaro.
De sunlevig^o g^is sunsubiro oni povas c^asi.

Jes mallonga periodo.               
Kialo estas ke en vintro arbofolioj malaperas,do c^asisto facile povas vidi panoramon.
Malgrandigas akcidento pro mispafo per pafilo .          
En Hokkaido c^asado estas limigita de la komenco de novembro g^is fino de januaro.

Oni povas uzi kanel-pafilon, tamen kanel-pafilo havas tre bonan funkcion, do de tre longa distanco
k.e 1 kaj 2 kmj povas celi kaj pafi uzante teleskopon,              
se oni sukcesos pafi , estas malfacila akiri la kaptaj^on, c^ar c^asisto devas montgrimpi supren
kaj malsupren.

SOBAJ^A PORKO
Ni mang^is la viandon de sovag^a porko karbonade.           
Aalie kiel mang^ag^o de kaserolo ni mang^is kun legomoj kaj sojpasto.         
Anaku^ ni mang^is internaj^on kiel mang^ag^o de kaserolo. 
G^enerale g^i nomig^as japane BOTANNABE.


D I S K P A F A D O 

Diskpafado estas unu el miaj hobioj.
Antau^ dek jaroj mi ekhavis intereson pri la pafilo.

E K Z A M E N O 
Tamen se oni volas posedi la pafilon, devas ekzamenig^i s^tatan ekzamenon.
Ekzamenatoj devas havi jenejn kondic^ojn tamen ne oficiale.
1. log^ejo estu propra domo ne provizora
2. siaj parencoj ne rilatas kun bandano
3. ne havas antau^ krimon.

Post la ekzameno iu policisto vizitis najbarojn kaj enketis pri miaj c^iutagaj kondutoj.
Vizitis mian domon policisto kaj demandis mian edzinon ,c^u via edzo havas mildan
karakteron,ne havas s^uldron ktp.
Do g^enerale oni bezonas c^irkau^ duonjaron gajni licencon de pafilo.

P A F I L O 
Pafilo estas c^efe du specoj, unu el ili estas kuglet-pafilo kaj alia estas kanel-pafilo.
Kanel-pafilo kun teleskopo havas pli multe altan funkcion pro atenco ol kuglet-pafilo,
do estas ne permesita posedi ordinara homo.
Oni bezonas dek jarajn sperton de pafado kaj plue rekomendon de japana kanel-pafila-asocio.

K U G L O 
Kuglo estas farita de plumbo-kugleto kaj pulvo.
Enhavas c^irkau^ 500eroj da plumbo-kugletoj.
Kostas 35jenoj unu kuglo.
Atingdistanco( pafdistanco ) estas c^irkau^ 200 metorj sed efika-pafdistanco estas 40metroj.
Tamen per kanel-pafilo kuglo povas atingi efike 1000 metrojn.

D I S K O 
La disko estas farita de pec^o kaj 15 cm ronda.
La disko au^tomate estas forj^etita per la diskoforj^etmas^ino. Kaj pafisto celas g^in kaj pafas.

R E G U L O 
La regulo de pafado estas pafi po 25 diskojn en unu serio kaj konkuri kun aliaj pafistoj per
nombroj de trafitaj diskoj.
La diskopafado estas du specoj.
Unu el ili estas trap-pafo kaj alia estas skito-pafo.
T R A P 
Trap pafo estas celi unu diskon kiu neatendite flugas for antau^en tamen direkto de j^etita
disko estas diversaj ne fiksita neregule.
S K I T O 
Skito-pafo estas celi sinsekve transverse fulgantaj du diskojn kiuj samtempe estas j^etita
de du flankaj mas^inoj kiuj situas kontrau^e.
La flugdirekto de disko estas regule fiksita.
Tamen pafisto devas transpoziciig^i.

K O N K U R S O 
Antau^e mi apartenis al iu klubo.
En kvar fojoj c^iujare la klubo okazigis konkurson de pafado en Narita.
Lau^ la proverbo
" Ec^ al fus^a pafo, se plurfoje, hazardas trafo."
Tamen por mi
"Al mia fus^a pafo , se plurfoje , ne hazardas trafo."

※本部へ