q


q/STRING/

 'STRING'と同じです。
 以下$str1と$str2の中身は同じものになります。
my $foo = 12345;
my $str1 = 'foo=[$foo]';
my $str2 = q/foo=[$foo]/;
print $str1, "\n";
print $str2, "\n";
 STRINGの中に'が含まれているときに\でエスケープしなくても書けるので読みやすくなります。
my $str3 = 'That\'s Right.';
my $str4 = q/That's Right./;
print $str3, "\n";
print $str4, "\n";

関連項目

qqクオート演算子
qwクオート演算子